Algemene Voorwaarden Jan BV

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Jan BV betreffende de verkoop, levering, betaling en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. Zowel voor de webshop als fysieke aankopen. 
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen zijn niet van toepassing.
1.3 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Jan BV.
1.4 Jan BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
1.5 Type-fouten en/of prijswijzigingen zijn op onze offertes, aanbiedingen of vermeldingen op onze website/webshop onder voorbehoud.
1.6 Prijzen van definitieve speciale bestellingen, dus niet annuleerbaar, worden door middel van nacalculatie bepaald.
1.7 Alle aankopen bij Jan BV zijn definitief. Jan BV geeft geen geld retour. Met uitzondering van aankopen via de webshop.
1.8 Bij het bestellen cq betalen van een product bij Jan BV gaat u als vanzelfsprekend akkoord met de geldende voorwaarden van Jan BV. 
1.9 De voorraadartikelen van Jan BV zijn opruimingsartikelen. Gezien de zeer lage prijs kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1 Alle offertes van Jan BV, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Er kunnen geen rechten worden verleend op het niet op voorraad zijn van gewenste goederen. Dit geldt voor zowel webshop als fysieke aankopen. 
2.2 Het plaatsen van bestellingen van goederen vanaf de fabriek zijn te allen tijde bindend; mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk.
2.3 Offertes op te bestellen goederen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 week tenzij anders is overeengekomen. Offertes op partijgoederen hebben geen geldigheidsduur door de dagelijks wisselende voorraad.
2.4 Op eventuele reserveringen kunnen geen rechten worden ontleend.
2.5 Prijsvermeldingen op de Jan BV internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte. Ook is Jan BV niet verantwoordelijk voor type/fouten ed in advertenties en de internetsite cq webshop.
2.6 Alle informatie betrekking hebbende op de goederen wordt met de grootst mogelijke zorg verstrekt. De kant klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

2.7 Niet al onze producten worden gratis aan huis bezorgd gezien de grootte van het product en de kans op schade. Dit geldt in ieder geval voor al onze  radiatoren/convectoren/convectorputten. In overleg, tegen een vergoeding is veel mogelijk. 

Artikel 3. Betalingen
3.1 Alle goederen en diensten dienen contant cq per pin, ten laatste bij ontvangen van de goederen, betaald te worden.Voor wat de webshop dienen deze tijdens de bestelling te worden voldaan. 
3.2 Bestellingen dienen vooraf betaald te worden tenzij anders is overeengekomen. 

3.3 JanBV behoudt zich het recht voor bij geen betaling de levering niet plaats te laten vinden.

3.4 Indien verkoper met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper bij een onvoorziene prijsstijging van de leverancier gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper mag de bij aflevering geldende prijs aan koper in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de koper van de prijsverhoging te geschieden.
3.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

3.5 Indien er in uitzonderlijk gevallen sprake is van het betalen van een factuur (betalingstermijn is 8 dagen) is Jan BV gerechtigd voor iedere betalingsherinnering, tweede herinnering en aanmaning € 7,50 in rekening te brengen. Wanneer de aanmaning niet tijdig betaald wordt geven wij de vordering direct uit handen aan de gerechtsdeurwaarder. Uiteraard worden alle hiermee samenhangende kosten aan de klant doorberekend.

3.6 Mocht er onverhoopt geen tijdige betaling plaatsvinden en wordt de betaling 30 dagen overschreden. Dan behoudt Jan BV zich het recht voor handelsrente in rekening te brengen over het gehele bedrag. Deze handelsrente bedraagt tenminste 15% met een minimum van € 150,00.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling op basis van afhalen bij Jan BV. De prijzen zijn inclusief BTW; in Euro’s; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2 Bestellingen via de webshop dienen vooraf voldaan te worden.
4.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico
5.1 Kleine krasjes en/of beschadigingen op goederen gekocht uit de voorraad van Jan BV kunnen niet gereclameerd worden
5.2 De koper is geheel verantwoordelijk voor het vervoer cq transport van de goederen.
5.3 Jan BV is, indien niet anders mogelijk, gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
5.4 Jan BV neemt geen enkele aansprakelijkheid voor (financiele) schade veroorzaakt door een aankoop.
5.5 Transport cq vervoer van aankopen bij Jan BV is geheel op eigen risico. Jan BV neemt geen enkele aansprakelijkheid hierin. Reclamaties na transport is niet mogelijk.

Artikel 6. Aflevering

6.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Jan BV voor overschrijding nimmer aansprakelijk. 

6.2 Meldingen over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant direct na ontvangst van de goederen kenbaar te worden gemaakt aan Jan BV.
6.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van meldingen genoemd in artikel 6.1 de betaling op te schorten.
6.4 Ten aanzien van goederen besteld vanaf de fabriek kunnen deze, tenzij anders overeengekomen, geleverd worden op 1 adres in Nederland voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond en is voor risico van de koper. 6.5 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, danwel worden bezorgd.
6.5 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn

Artikel 7. Levertijd
7.1 Jan BV doet alle inspanning een genoemde levertijd na te komen. Indien de levertijd wijzigt kan Jan BV hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
7.2 Indien niet anders mogelijk is het Jan BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.

Artikel 8. Garantie
8.1 Op partijgoederen wordt geen enkele garantie verleend. Op ‘op maat bestelde’ goederen, geleverd vanaf de fabriek, wordt uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.
8.2 Door overmacht door bijv. faillissement of opheffing van een toeleverende fabriek vervallen alle eventuele aanspraken op Jan BV.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Jan BV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Jan BV niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Jan BV.
9.2 De klant vrijwaart Jan BV te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Jan BV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

.

Bezorg opties

Bezorgen is mogelijk in overleg

Niet al onze producten worden gratis aan huis bezorgd gezien de grootte van het product en de kans op schade.

Dit geldt in ieder geval voor al onze  radiatoren/convectoren/convectorputten. In overleg, tegen een vergoeding is veel mogelijk.