Algemene Voorwaarden

Artikel 2. Aanbod en bestelling

 • 2.1 Alle offertes van Jan BV, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Er kunnen geen rechten worden verleend op het niet op voorraad zijn van gewenste goederen.
 • 2.2 Het plaatsen van bestellingen van goederen vanaf de fabriek zijn te allen tijden bindend; mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk.
 • 2.3 Offertes op te bestellen goederen hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 weken tenzij anders is overeengekomen. Offertes op partijgoederen hebben geen geldigheidsduur door de dagelijks wisselende voorraad.
 • 2.4 Op eventuele reserveringen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 2.5 Prijsvermeldingen op de Jan BV internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte. Ook is Jan BV niet verantwoordelijk voor type/fouten ed in advertenties en de internetsite.
 • 2.6 Alle informatie betrekking hebbende op de goederen wordt met de grootst mogelijke zorg verstrekt. De kant klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
 • Artikel 3. Betalingen

 • 3.1 Alle goederen en diensten dienen contant cq per pin betaald te worden.
 • 3.2 Bestellingen dienen vooruit betaald te worden tenzij anders is overeengekomen. Jan BV
 • behoudt zich het recht voor bij geen betaling de levering niet plaats te laten vinden.
 • 3.3 Indien verkoper met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper bij een onvoorziene prijsstijging van de leverancier gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper mag de bij aflevering geldende prijs aan koper in rekening brengen. Indien de prijsverhoging
 • meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de koper van de prijsverhoging te geschieden.
 • 3.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 • 3.5 Indien er in uitzonderlijk gevallen sprake is van het betalen van een factuur (betalingstermijn is 8 dagen) is Jan BV gerechtigd voor iedere betalingsherinnering, tweede herinnering en aanmaning € 7,50 in rekening te brengen. Wanneer de aanmaning niet tijdig
 • betaald wordt geven wij de vordering direct uit handen aan de gerechtsdeurwaarder. Uiteraard worden alle hiermee samenhangende kosten aan de klant doorberekend.
 • 3.6 Mocht er onverhoopt geen tijdige betaling plaatsvinden en wordt de betaling 30 dagen overschreden. Dan behoudt Jan BV zich het recht voor handelsrente in rekening te brengen over het gehele bedrag. Deze handelsrente bedraagt tenminste 15% met een minimum van € 150,00.
 • Artikel 4. Prijzen

  Artikel 5. Risico

  Artikel 6. Aflevering

  Artikel 7. Levertijd

  Artikel 8. Garantie

  Artikel 9. Aansprakelijkheid